Thawi 1เจ้าของงาน :

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งโครงการ : 

กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ :

องค์ประกอบของงานก่อสร้างโครงการ มีดังนี้
1) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองทวีวัฒนา ขนาด 32 ลบ.ม./วินาที (เครื่องสูบน้ำขนาด 8 ลบ.ม./
วินาที จำนวน 4 เครื่อง) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง และงานก่อสร้างประตู
ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา จำนวนรวม 1 แห่ง ขนาด 3-5.0x4.0 ม.
2) งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.70 เมตร ยาวประมาณ 2,033 เมตร
ก่อสร้างโดยใช้หัวเจาะ EPB Shield ภายในอุโมงค์ดาดด้วย Segment Concrete
3) งานก่อสร้างอาคารรับน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.00 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน 1 แห่ง
4) งานก่อสร้างประตูระบายน้ำตามแนวคลองทวีวัฒนาและคลองภาษีเจริญ จำนวนรวม 32 แห่ง
พร้อมงานปรับปรุงประตูระบายน้ำ 1 แห่ง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งประตูระบายน้ำ
ขนาดตั้งแต่ 2.0x3.0 ม. ถึง 4.0x4.0 ม.

ลักษณะงานของที่ปรึกษา :

การควบคุมงานก่อสร้าง

Go to top