บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2536 สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ให้บริการงานที่ปรึกษาครบวงจรกับลูกค้าทั้งราชการและบริษัทเอกชน ในงานบริการหลายด้าน อาทิ เช่น งานศึกษาความเป็นไปได้ งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบชลประทาน งานออกแบบวิศวกรรม งานสำรวจ งานสำรวจดิน งานประมาณราคา งานจัดหาผู้รับเหมา งานควบคุมการก่อสร้าง งานบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง งานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม โดยให้บริการงานโครงการขนาดใหญ่หลายประเภท อาทิ

โครงการเกี่ยวข้องกับน้ำ
โครงการเกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง
โครงการอาคารประเภทต่างๆ
งานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม

นโยบายบริษัทฯ

ให้บริการงานด้านเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ

เสร็จตามเวลาอย่างมีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายสมเหตุผล

ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

Go to top