บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่ง นักวิชาการด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

มีประสบการณ์ทางด้านงาน EIA IEE งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) การประชาสัมพันธ์โครงการ (PR) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการประเมินผลกระทบทางสังคม รวมถึงการประสานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • ไม่จำกัดเพศ / อายุ
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ในสาขาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปี ในด้านงาน EIA IEE และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
  • สามารถเป็นพิธีกร และผู้ดำเนินรายการในการจัดประชุมได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติได้
  • สามารถทำงานล่วงเวลา และออกทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  • สามารถทำงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอ
  • มีใจรักงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณวีรญา ยศสิริโชติคุณ 
โทร. 0-2943-9630 ต่อ 1619
อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top